Vedtægter

 

§ 1. Foreningens navn er Søllerød Kunstforening og den er hjemmehørende i Rudersdal kommune.

 

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen og forståelsen for kunst. Med det formål kan bestyrelsen arrangere foredrag om kunst og kunstforståelse, besøg hos kunstnere, på museer, gallerier og kunstudstillinger, arbejdende værksteder m.m.

Det er endvidere foreningens formål at tilbyde rådgivning vedrørende Rudersdal kommunes kunstpolitik.

Bestyrelsen indkøber kunstværker til udlodning blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling.

 

§ 3. Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i foreningens formål.

 

§ 4. Fastsættelse af årets kontingent sker ved almindelig afstemning på den ordinære generalforsamling og opkræves til betaling den førstkommende måned.

Enkeltpersoner under 25 år betaler halvt kontingent.

 

§ 5. Ophør af medlemskab sker ved henvendelse til bestyrelsen og har virkning med udgangen af det regnskabsår, for hvilket kontingentet er betalt.

Regnskabsåret er for perioden 1. januar – 31. december.

 

§ 6. Søllerød kunstforening ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der sammen med op til 2 suppleanter vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af valgperioden indtræder en evt. suppleant i bestyrelsen for resten af den udtrædendes valgperiode. Såfremt der ikke er nogen valgt suppleant, kan bestyrelsen supplere sig selv. Et ikke-generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem er på valg på førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og den ansvarlige for arrangementer.

Foreningen tegnes af enten formand og kasserer i forening eller formand og den ansvarlige for arrangementer i forening. I tilfælde af forfald træder næstformanden i formandens sted.

Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede, er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Bestyrelsen kan tilknytte personer med særlig viden eller interesse f.eks. til varetagelse af foreningens hjemmeside.

 

 

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes årligt inden udgangen af uge 6. Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt med mindst 14 dages varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest i uge 2, så de kan udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Fastsættelse af årets kontingent

5. Valg af bestyrelsen og evt. suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

8. Eventuelt

 

§ 8. Den på generalforsamlingen valgte revisor reviderer foreningens regnskab.

 

§ 9. De i § 2 nævnte indkøbte kunstværker udloddes ved lodtrækning på den ordinære generalforsamling mellem alle foreningens medlemmer (Hovedgevinster).

En del af kunstværkerne udloddes dog ved lodtrækning mellem de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer (Til stede gevinster).

 

§ 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af bestyrelsen eller af mindst 25 % af medlemmerne med begrundet dagsorden.

 

§ 11. Ændringer af foreningens formål og vedtægter eller opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ændringerne eller opløsningen. Er der ved denne generalforsamling ikke mødt mindst 2/3 af medlemmerne, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger.

På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Foreningens aktiver skal ved opløsning af foreningen anvendes i overensstemmelse med beslutning på den pågældende generalforsamling.

 

Vedtaget:April 1981

Ændret:April 1996

Ændret:Februar 2010

Ændret:April 2016

Ændret:Februar 2017